1. K čemu je tento dokument?

Tento dokument (dále také jen „Zásady“) obsahuje informace o ochraně Vašeho soukromí a bezpečnosti při návštěvě webových stránek prg.ai. My (prg.ai, z. s., IČO: 08345091, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 72281, sídlem Staroměstské náměstí 1/4, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika) bychom Vás chtěli především informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká v této souvislosti máte práva. Chtěli bychom Vás ujistit, že bereme ochranu osobních údajů vážně a že se snažíme dodržovat všechny relevantní právní normy, jako je především GDPR. Pokud s naším přístupem popsaným v těchto Zásadách nesouhlasíte, máte možnost nepoužívat naše webové stránky nebo nás kontaktovat.

2. Jaké informace zpracováváme a jakým způsobem?

Informace o Vás zpracováváme proto, abychom Vám byli schopni nabídnout kvalitní služby. Může jít o následující informace:

 • Informace, které nám sami dáte

Pokud chcete dostávat náš newsletter, musíte nám poskytnout Vaši e-mailovou adresu. Pro rozesílání newsletteru používáme Mailchimp a Marketing Hub od HubSpot. Pokud Vás zajímá, jak v této souvislosti naši dodavatelé nakládají s osobními údaji, můžete si přečíst následující dokumenty: Mailchimp’s Privacy Policy, Mailchimp’s Data Processing Addendum, HubSpot Product Privacy PolicyHubSpot Data Processing Agreement.

 • Informace získané z prohlížení webu

Při návštěvě našich webových stránek dochází k automatickému zaznamenání informací odeslaných Vašim zařízením nebo prohlížečem (dále také „Logy“). Logy typicky obsahují informace jako např.:

 1. IP adresa;
 2. typ zařízení (např. počítač, tablet, chytrý telefon);
 3. typ a verze operačního systému;
 4. typ a verze internetového prohlížeče;
 5. jazyk prohlížeče;
 6. stát;
 7. poloha;
 8. webové stránky, ze kterých jste přišli nebo na které jste odešli;
 9. čas strávený na našich stránkách;
 10. počet kliknutí na stránku nebo na její prvek.

Informace z těchto Logů můžeme spojovat s jinými informacemi, které o Vás máme (např. s Vaší e-mailovou adresou).

Hosting našich webových stránek zajišťuje VSHosting na jejich serverech, které se nacházejí v Praze.

Na zpracování Logů používáme Google Analytics (včetně demografických údajů a zájmů), což jsou analytické nástroje poskytované společností Google. Google používá Logy ke sledování a zkoumání užití webových stránek, k přípravě přehledů o uživatelských aktivitách a k propojení s jinými službami od Googlu. Google může Logy použít ke kontextualizaci a personalizaci reklamy. Pokud chcete vědět více o tom, jak Google přistupuje k ochraně osobních údajů, můžete se podívat zde.

 • Informace získané prostřednictvím cookies
  Naši poskytovatelé používají cookies nebo podobné technologie ke sběru informací o Vás a Vašem užívání našich webových stránek. Cookies jsou malé soubory, které umožňují uchovat některé z těchto informací a pomoci tak přizpůsobit webové stránky Vašim potřebám.

Více informací ohledně použití cookies najdete pro Google Analytics zde, pro Mailchimp zde a pro HubSpot zde

 

3. Jak a proč zpracováváme shromážděné informace?

 • Informování o naší činnosti
  Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme Vás informovat o naší činnosti.
 • Vycházení vstříc Vašim potřebám
  Logy a cookies používáme k tomu, abychom Vám usnadnili život a přizpůsobili naše webové stránky Vašim potřebám.
 • Dodržování práva a řešení právních nároků
  Vaše informace potřebujeme zpracovávat pro to, abychom byli schopni prokázat, že dodržujeme relevantní právní normy, abychom mohli zodpovědně řešit Vaše případné nároky (např. pokud byste se domnívali, že jsme nedostáli našim závazkům) nebo abychom mohli přijmout přiměřená opatření v případě, že by se někdo z našich uživatelů dopouštěl protiprávního jednání.
 • Zajištění bezpečného a funkčního webu
  Logy používáme ke kontrole a rozboru užití našich webových stránek, k jejich správě, vývoji, rozvoji a ochraně.

4. Na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje? 

Jak je zřejmé z předešlého oddílu, máme několik důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů. Tyto důvody odpovídají následujícím zákonným důvodům pro zpracování osobních údajů:

   • udělení Vašeho souhlasu (např. pro používání cookies nebo pro zasílání newsletteru) nebo
   • nezbytnost pro účely našich oprávněných zájmů (např. pro zodpovědné řešení vůči nám uplatňovaných nároků).

5. Komu umožňujeme přístup k Vašim osobním údajům?

V zásadě neumožňujeme přístup k Vašim osobním údajům žádné třetí straně bez Vašeho předchozího souhlasu.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim partnerům, kteří nám pomáhají zajišťovat chod našeho webu (např. poskytovatelé technické infrastruktury a služeb, jako VSHosting, Mailchimp, HubSpot nebo Google). V takovém případě s našimi partnery sdílíme pouze ty informace, které potřebují pro plnění svých úkolů. Všichni naši partneři se musí zavázat k dodržování povinnosti mlčenlivosti a k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout veřejným (státním) orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon. V takovém případě informace poskytneme pouze v rozsahu vyžadovaném zákonem a budeme dotčené uživatele informovat ihned, jakmile to bude možné.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit také v případě, že to bude nutné pro identifikování, kontaktování nebo vymáhání právního nároku proti osobě, která nám způsobila újmu nebo ohrozila naše zájmy.

6. Jak chráníme Vaše data a náš web?

Naše webové stránky jsou hostovány v datacentru ServerPark provozovaném VSHosting, což je jedno z nejmodernějších datacenter ve střední Evropě (více technických informací můžete naléze zde). Údaje pro marketingové účely ukládáme na serverech od společností Google, Mailchimp a HubSpot. Všichni naši partneři se snaží dostát vysokým standardům v oblasti IT bezpečnosti.

K Vašim datům mohou mít přístup pouze ti, kteří to potřebují pro plnění svých úkolů. Všichni naši pracovníci a partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

7. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Konkrétně:

   • V případě, že je základem pro zpracování Váš souhlas, mažeme tyto údaje bezprostředně poté, kdy tento souhlas odvoláte, pokud nebylo nutné tyto údaje smazat již dříve.
   • Pokud osobní údaje zpracováváme z důvodu řešení právních nároků nebo dodržování relevantních právních norem, uchováváme tyto údaje po dobu stanovenou zákonem, po dobu trvání předmětných řízení nebo do uplynutí promlčecí doby.
   • Všechny soubory cookies mají vlastní časová omezení (expiraci), která můžete najít pro Google Analytics zde a pro HubSpot zde.

8. Jaká máte v souvislosti s Vašimi osobními údaji práva? 

Jste oprávněni vykonat bezplatně některá nebo všechna z níže uvedených práv (možnost uplatnit tato práva může v konkrétním případě záviset na dalších okolnostech, jako např. na způsobu získání osobních údajů):

   • požadovat informace o tom, jestli zpracováváme Vaše osobní údaje, a žádat o jejich zpřístupnění, včetně důvodu zpracování, kategorií osobních údajů, (kategorií) příjemců zpracovávaných osobních údajů, předpokládané doby zpracování, popř. kritérií pro určení této doby; 
   • požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, např. pokud (i) jsou neúplné nebo nepřesné, (ii) nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovány, (iii) souhlas, na jehož základě byly zpracovány, byl odvolán, nebo (iv) jste vznesli námitku proti jejich zpracování; v případě, že Vaše osobní údaje pro nás zpracovávají naši partneři, předáme jim Vaši žádost, pokud to bude možné;
   • obdržet informace týkající se Vaší osoby, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu a předat je jinému správci; pokud to bude technicky možné, máte právo na to, abychom tyto údaje předali přímo Vámi určenému správci;
   • kdykoliv odmítnout poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů nebo již udělený souhlas vzít zpět (bez vlivu na zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu);
   • nebýt vystaven automatizovanému rozhodování, které by pro Vás mělo přímé právní účinky nebo se Vás mohlo obdobně závažným způsobem dotknout.

V případě, že budete chtít některé z vyše uvedených práv vykonat nebo budete mít související dotazy nebo si budete chtít stěžovat na zpracování Vašich údajů z naší strany, neváhejte nás kontaktovat. Rovněž máte možnost podat podnět k příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů, popř. k jinému příslušnému orgánu.

9. Kontaktní informace

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky k těmto Zásadám, pošlete nám e-mail na info@prg.ai.